Sl No Block Name
1 Amarpur
2 Banka
3 Barahat
4 Belhar
5 Bounsi
6 Chandan
7 Dhoraiya
8 Fullidumar
9 Katoria
10 Rajoun
11 Shambhuganj