ARWAL
Sl No. Block Name
1 Arwal
2 Kaler
3 Karpi
4 Kurtha
5 Sonbhadra Banshi Suryapur